[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม : ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย


 

 
         ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
 

         โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นโรงเรียนที่มีประวัติอันยาวนาน ซึ่งน่าจะนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์  ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนดาราในระยะเริ่มต้นการก่อตั้ง  มีจุดมุ่งหมายในการสอนเด็กหญิงชาวเชียงใหม่  ให้เป็นแม่บ้าน แม่เรือนที่ดี  มีความสามารถในการอ่านออก  เขียนได้  โดยคณะมิชชันนารี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ  120  ปี ที่ผ่านมา  ด้วยจำนวนนักเรียนแรกเริ่มดำเนินการ  6-8  กว่าคน จนปัจจุบัน  จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   โรงเรียนได้มีนโยบายพัฒนาโรงเรียน  โดยจากนโยบายเดิมที่รับเฉพาะนักเรียนหญิง    มาเพิ่มเป็นการรับนักเรียนชายให้เรียนร่วมกับนักเรียนหญิง    โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา  2534

         การจัดการศึกษาของไทยได้พยายามมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม  โรงเรียนดาราได้พัฒนาการเรียนการสอน ให้เข้ากับยุคสมัย ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรียนการสอน  โรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาแผนใหม่  ที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะได้ออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  โรงเรียนจึงมีนโยบายในการพัฒนาครู และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ     จากนโยบายดังกล่าว  ทางโรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองนักเรียน  ให้มีส่วนช่วยเหลือดูแลการพัฒนางานการศึกษาของโรงเรียน  เนื่องจาก จำนวนของนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก   ผู้ปกครองนักเรียนก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน   ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองจะได้เป็นระบบในระยะแรก     จึงได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูขึ้น  เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือกันในการช่วยเหลือโรงเรียนได้มากขึ้น  โดยมี         ผู้ปกครองที่ร่วมดำเนินการและดำรงตำแหน่งนายกชมรม    ในระยะแรกดังต่อไปนี้

     1.   ร.ศ.เปรมจิตต์       ชุณหะวัติ          2526 - 2528

     2.   คุณสันติภาพ        พันธ์พิกุล           2528 - 2530

     3.   คุณทรงพล           เมธาทิพย์          2530 - 2534

     4.   คุณสุวรรณา         คหินทพงศ์        2534 - 2538 

                  ต่อมาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นแบบสากล คุณสุวรรณา   คหินทพงศ์   และคณะกรรมการ  จึงได้ดำเนินการ  ขอจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ปกครองและครู  อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2536  และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่   7  เมษายน  2538   เลขใบอนุญาตเลขที่     190/2538

       ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

     ตามที่     นางสุวรรณา     คหินทพงศ์

ได้ขออนุญาตจัดตั้ง     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.   สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  ผู้ปกครองและครู

2.   ร่วมมือกันส่งเสริมการศึกษา  การอบรมเด็ก  และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

3.  ให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น  และประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัย

4.   ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และครู

5.   ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

6.   ร่วมมือกับ รัฐบาล องค์การ สมาคมหรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้

          ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

          ที่ตั้งสำนักงาน      โรงเรียนดาราวิทยาลัย เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นั้น

           สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้  และเมื่อได้จัดตั้งแล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด  

             อนุญาต     วันที่  7  เมษายน  พุทธศักราช   2538

 เมื่อจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว  ทางสมาคมก็ดำเนินการบริหารงานต่อ  โดยมีนายกคนต่อมาคือ

     5.   คุณพยุงศักดิ์      ยอดบางเตย          2538 - 2541

     6.   คุณไพโรจน์      แสงภู่วงษ์            2541 - 2543

     7.   รศ.นพ.กำพล    เลาหเพ็ญแสง        2543 - 2547

     8.   อ.ประดิษฐ์       ไชยนาม               2548 - 2552

     9.   คุณกิตติพงษ์      พึ่งแก้ว                2553

   10.   คุณจรัล             ฉัตรเงิน               ปัจจุบัน  

         สมาคมผู้ปกครองและครู  มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งงานด้านวิชาการ และ กิจกรรมต่างๆ   ผลงานที่ทางสมาคมได้จัดทำขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ  นายกสมาคมและคณะกรรมการของแต่ละสมัย ร่วมกับคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนทำงานประสานกันอย่างดียิ่ง  ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่โรงเรียนอย่างมากมาย

           ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมเป็นสมาชิก     มีการเสนอข้อคิดเห็น    ร่วมเป็นกำลังใจ  ร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อจะทำให้งานของโรงเรียนก้าวหน้าไป  ผลงานของสมาคมที่มอบให้แก่ทางโรงเรียน  ตัวอย่างเช่น

          1.  ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

          2.  สร้างสระว่ายน้ำ

          3.  จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง

          4.  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

          5.  ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต

          6.  ติดตั้งระบบตู้ทำน้ำเย็น ให้ห้องพักครู  และตู้น้ำเย็นของนักเรียน

          7.  ติดตั้งพัดลมในห้องเรียน

          8.  สนับสนุนงานด้านกีฬา

          9.  สนับสนุนงานด้านโยธวาทิต

          10. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการของครู

          11. ช่วยเหลืองานด้านกิจการของโรงเรียน

                           ฯลฯ

           ผลงานเหล่านี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายที่ได้เสียสละ  กำลังกาย กำลังใจ  กำลังทรัพย์  กำลังความคิด  ช่วยเหลือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างดียิ่งนั่นเอง  ความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุตรหลานของเราที่จะพัฒนางานด้านการศึกษาต่อไป อย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เท่าทันกับยุคของโลกาภิวัตน์ต่อไป.

 เข้าชม : 2961