[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม : วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย


 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

 วิสัยทัศน์
                สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มุ่งส่งเสริม  สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนเผชิญอยู่  และในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ที่จะนำไปถึงผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

 เป้าหมาย

                เป็นองค์กรกลางที่เชื่อมโยงและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี  ระหว่างครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  โดยมุ่งเน้นที่ตัวนักเรียนได้เติบโตอย่างมีความสุข  ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้  ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  บรรยากาศแห่งวิชาการ  และบรรยากาศแห่งความรัก  ความสามัคคี  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 พันธกิจ

1.     จัดทำโครงการรณรงค์หาทุนทรัพย์   เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของสมาคม

2.     ระดมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  จากผู้ปกครองสมาชิกของสมาคม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงเป้าหมายของสมาคม

3.     สนับสนุน  ส่งเสริมโรงเรียน  ทุกวิถีทางที่สมาคมสามารถทำได้  เพื่อมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเข้าชม : 2719