[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม : ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย


ข้อบังคับ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  

 
หมวดที่ 1  ชื่อและที่ตั้งสำนักงาน
 
ข้อ 1  สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย”  อักษรย่อคือ  สปค.ดารา
          เป็นภาษาอังกฤษว่า   PARENT - TEACHER ASSOCIATION OF DARA ACADEMY   อักษรย่อคือ   Dara PTA
 
ข้อ 2  สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เลขที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 
หมวดที่ 2  เครื่องหมายของสมาคม

ข้อ 3  เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะตามภาพประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้    เป็นรูปดาว 5 แฉก ที่เกิดจากเส้นโค้งงอคู่ 5 คู่ประกอบกัน   ปลายแฉกโค้งมน ตรงกลางรูป 5 เหลี่ยมด้านเท่า   เป็นดวงตราของโรงเรียน มีอักษรไทยคำว่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยล้อมรอบ

 

 
หมวดที่ 3  วัตถุประสงค์

ข้อ 4   (1)  เพื่อสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง และครู

           (2)  เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมการศึกษา การอบรมเด็ก และเยาวชน ให้ได้เป็นพลเมืองดีของชาติ

           (3)  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น  และประสบการณ์ในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาของ    นักเรียนที่ศึกษาอยู่ (ในโรงเรียน)

           (4)  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู

           (5)  เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
 
           (6)  ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม หรือ คณะบุคคล    เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้    ความประพฤติดี   พลานามัยสมบูรณ์  

           (7)  สมาคมไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด และไม่ให้มีการเล่นการพนันในสมาคมโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
หมวด 4     สมาชิกภาพ

ข้อ 5  สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

             (1)  สมาชิกกิตติมศักดิ์
             (2)  สมาชิกสามัญ

ข้อ 6  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณต่อสมาคม หรือต่อโรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือเป็นผู้มีเกียรติคุณเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้อ 7  สภาพการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับเชิญตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร และสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระของคณะกรรมการนั้นๆ

ข้อ 8  สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่จำกัดเพศ  ชาติ  และศาสนา และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                (1)  เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนดาราวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่

                (2)    เป็นครูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย                         

ข้อ  9     บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ตามข้อ 8 (1) มีสภาพเป็นสมาชิกสามัญโดยสมบูรณ์   นับแต่วันที่โรงเรียนรับบุตรหลานเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน

ข้อ 10    ครู ตามข้อ 8 (2) มีสภาพเป็นสมาชิกสามัญโดยสมบูรณ์ นับแต่วันที่กระบวนการบรรจุครูผู้นั้นเข้าเป็นครูของโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ข้อ 11    สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ
  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. ขาดคุณสมบัติตามในข้อ 8 หรือทันทีที่นักเรียนในการปกครองพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน หรือพ้นสภาพความเป็นครูของโรงเรียนดาราวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
  4. ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
  5. คณะกรรมการบริหาร ลงมติให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพ ในกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งว่าได้ประพฤติ ตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม  และคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มีมติให้ออก มติคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ข้อ 12   เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง   ผู้นั้นจะยกเอาเหตุแห่งการนั้นมาอ้าง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ได้ชำระให้สมาคมแล้ว จากสมาคมหรือจากคณะกรรมการบริหารไม่ได้   ยกเว้นในกรณีของนักเรียน โรงเรียนรับเข้าใหม่แล้วลาออกไปก่อนที่จะเข้าเรียนหรือตามที่ฝ่ายโรงเรียนพิจารณาเห็นสมควร

ข้อ 13   ให้มีสมุดทะเบียนสมาชิก ไว้ลงทะเบียนสมาชิก โดยถูกต้อง และให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม
 
หมวดที่ 5  ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

ข้อ 14    สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุง

ข้อ 15    สมาชิกสามัญ ตามข้อ 8 (1) และ 8 (2) เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า 500 บาท และสมาชิกตามข้อ 8 (1) เสียค่าบำรุงสมาคมเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 บาท การชำระค่าบำรุงสมาคมให้ชำระที่ฝ่ายการเงินรับของโรงเรียน พร้อมกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นๆ

 
หมวดที่ 6  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 16    สิทธิของสมาชิกโดยทั่วไปมีดังนี้
               (1)    ประดับเครื่องหมายของสมาคม ในโอกาสอันสมควร

               (2)    ใช้สถานที่ของสมาคม   เข้าร่วมทำงาน และได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของ สมาคม

               (3)    ร่วมประชุมใหญ่ และเสนอความคิดเห็นต่อสมาคมรวมทั้งสอบถามปัญหา และแถลงข้อข้องใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ของสมาคม

               (4)    เสนอญัตติเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการบริหารให้นำเข้าระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ต้องมีสมาชิกลงชื่อรับรองไว้ในญัตตินั้นด้วยไม่น้อยกว่า 5 คน

               (5)    เมื่อมีเหตุอันจำเป็นและสมควร  สมาชิกรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน   ทำหนังสือโดยลงลายมือชื่อรวมกันยื่นต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องแสดง เหตุผลอันไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมไว้โดยแจ้งชัด
               (6)    ช่วยส่งเสริม   และเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมให้ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาคมตั้งอยู่ใน ความวัฒนาถาวรสืบไป
               (7)    มีสิทธิ์ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจ ทะเบียน เอกสารบัญชีหรือทรัพย์สินของสมาคมได้
               (8)    รับสนองการเสนอชื่อ ของนายกสมาคมเพื่อเป็นกรรมการบริหาร
ข้อ 17   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้
                 (1) อภิปรายในประเด็นตามหัวข้อ ที่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระของการประชุมใหญ่
                 (2)   เสนอชื่อสมาชิกอื่น ให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเมื่อมีการเลือกตั้ง                

                 (3) ออกเสียงและลงมติในที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งการเสนอให้ลงมติ สมาชิก 1 คนมีสิทธิ์ลงคะแนน 1 เสียง ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                 (4) รับรองข้อเสนอที่สมาชิกอื่นเสนอ
                 (5) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระของการประชุม โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน
 
หมวดที่ 7  การบริหารสมาคม
ข้อ 18    ให้คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง  เพื่อแถลงกิจการของสมาคมให้สมาชิกได้ทราบ ในการประชุมใหญ่องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน ถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็นัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง   ให้มีระยะห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน นัดครั้งที่ 2 นี้   จะมีสมาชิกมาร่วมประชุมเท่าไรก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ การนัดประชุมใหญ่นั้น เลขานุการต้องทำหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน    และประกาศไว้ ณ  สำนักงานของสมาคมด้วย
ข้อ 19    สมาคมมีระเบียบวิธีบริหารงานดังต่อไปนี้

                 19.1      สมาคมจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ภายใต้การอำนวยการของกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า   คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย นายก   อุปนายก   เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์   ปฏิคม    คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีไม่น้อยกว่า    8 คน และไม่เกิน       30 คน ตามที่นายกเห็นสมควรเชิญและแต่งตั้ง

                                19.1.1  นายก มีหน้าที่บริหารกิจการตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบของ สมาคม เป็นประธานในการประชุม เป็นผู้ลงนามแทนสมาคม

                                19.1.2  อุปนายก มีหน้าที่ช่วยเหลือและทำการแทนนายกในขณะที่นายกไม่อยู่   หรือได้รับการมอบหมาย

                                19.1.3  เลขานุการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

                                19.1.4  เหรัญญิก    มีหน้าที่รับเงิน และเก็บรักษาการเบิกจ่าย  การบัญชี  และทรัพย์สินของสมาคม

                                19.1.5  นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิก

                                19.1.6  ปฏิคม   มีหน้าที่ต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยือน  รักษา ดูแล   และจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการต้อนรับสมาชิก

                                19.1.7    ประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เผยแพร่กิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปรู้จักอย่างแพร่หลาย

                19.2     กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งมีสิทธิ์ตั้งกรรมการผู้ช่วยได้ตามความจำเป็น

                19.3     การเลือกตั้งนายกสมาคม จะต้องเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม โดยให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ในที่ประชุม  จำนวนไม่เกิน 3 คน    แต่ละคนจะต้องมีสมาชิกยกมือรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน     แล้วให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่       ลงคะแนนเลือกนายกสมาคม   ตามมติที่ประชุมว่าจะให้ลงคะแนนลับหรือ  เปิดเผย    บุคคลที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคม และให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม

                 19.4       คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2 ปี เมื่อกรรมการชุดเดิมออกตามวาระ จะต้อง ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่โดยเร็ว ขณะที่ยังไม่มีนายกและกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งเข้ามารับงาน ให้นายกและกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติการรักษาการไปตามปกติ

                19.5       ให้ผู้อำนวยการ และผู้จัดการเป็นอุปนายกโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินการบัญชีเป็นเหรัญญิกโดยตำแหน่ง และให้ต่ออายุได้เมื่อหมดวาระได้ตลอดไปเท่าที่ยังดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ตามลำดับ และให้ใช้ความในข้อนี้บังคับแก่ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ในกรณีที่ถูกเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารในวาระต่อๆ ไป ตราบเท่าที่ยังเป็นบุคลากรของฝ่ายโรงเรียน

                19.6        สมาคมย่อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการที่ปรึกษาได้   และให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เท่ากับอายุการอยู่ในตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารคราวนั้น ที่ปรึกษาเสนอความคิดเห็นได้  แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

                19.7      ประธานเครือข่ายผู้ปกครองของระดับชั้นทั้ง 5 รวม 5 คน มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารเมื่อ นายกฯ มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

19.8        กรรมการแต่ละตำแหน่งที่เป็นสมาชิกสามัญในข้อ 8 (1) อาจได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารอีกได้   ยกเว้นตำแหน่งนายก ให้รับเลือกตั้งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

                19.9        คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะวางระเบียบในการปฏิบัติงานใดๆ ตามแต่จะเห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกิจการนั้นๆ เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์

                19.10     การออกจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

                                ก. ถึงคราวออกตามวาระของคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ 19.4  หรือ 19.7

                                ข. ลาออกโดยลายลักษณ์อักษร

                                ค. ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดหรือไม่ไว้วางใจ

                                ง. ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 11

                19.11     ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
                               ก. ให้เป็นหน้าที่ของนายกสมาคม พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใดเข้าตำแหน่งแทน
                               ข. ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสมาคมว่างลง ให้อุปนายกดำรงตำแหน่งแทน     และมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกแทน ทั้งนี้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีนายกคนใหม่
                               ค. ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีนายกโดยเร่งด่วน   ให้เลขานุการสมาคมเชิญสมาชิกประชุมใหญ่ และที่ประชุมตั้ง ประธานในที่ประชุม     แล้วออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นใหม่

ข้อ 20   ปีปฏิบัติงานของสมาคม คือปีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป ตรงกับปีการศึกษาของโรงเรียน และให้ถือเป็นปีบัญชีของสมาคมด้วย

การประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหาร

1.  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร   เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมปกติ     2    เดือนต่อครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยให้นายกปรึกษาหารือกับฝ่ายโรงเรียนและเป็นผู้แจ้งให้กรรรมการทราบวัน เวลา  และสถานที่ พร้อมทั้งแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

2.   การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเกินครึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม เพื่อบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้

กรรมการมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงได้อีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 
หมวด 8     การเงิน

ข้อ 21  เงินรายได้ทุกประเภทของสมาคมต้องฝากไว้ในธนาคาร ในนามของสมาคม   เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินไว้ ได้ไม่เกิน   5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ข้อ 22  การเบิกเงินจากธนาคาร ต้องมีลายมือชื่อนายก อุปนายก เหรัญญิก  ลงลายมือชื่อร่วมกันในเงื่อนไขลงชื่อสองในสาม   โดยมีนายกเป็นผู้ลงลายมือชื่อทุกครั้ง

ข้อ 23    ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน   อุปนายกมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไม่เกินครั้งละ 10,000  บาท  นายกไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท   ในกิจกรรมหนึ่ง แล้วให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบในโอกาสแรก   วงเงินเกินกว่านั้นต้องได้รับอนุมัติจ่าย โดยมติของคณะกรรมการบริหาร

ข้อ 24  คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีลงมติเลือกผู้ตรวจบัญชีของสมาคมในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคม เพื่อให้เป็นผู้ตรวจบัญชีของสมาคมสมัยละ 2 ปี และให้กรรมการบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบบัญชีในแต่ละปี  ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและเงินสด เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบนั้นด้วย   ให้ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อเสนอในที่ประชุมใหญ่ในปีต่อไป

 
หมวด    การเลิกสมาคม
ข้อ 25  การเลิกสมาคม ต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม   โดยเสียงที่ให้เลิกมีไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดในที่ประชุมนั้น

ข้อ 26    เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าโดยมติของที่ประชุมใหญ่หรือจะโดยประการอื่นใดก็ตาม ให้ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากชำระบัญชี โดยผู้ตรวจบัญชีในปีที่แล้วของสมาคม  ตกเป็นของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

 
หมวด 10  บทเฉพาะกาล
ข้อ 27  ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้ เป็นกรรมการบริหารงานของสมาคม นับแต่วันจดทะเบียนตั้งสมาคม และให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเหมือนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกมารับมอบหมายการงาน
ข้อ28     ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกขึ้นภายใน  6 เดือน นับตั้งแต่จดทะเบียนตั้งสมาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมต่อไป
               
หมวด 11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อ 29   ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยนี้ สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันได้ โดยสมาชิกสามัญผู้เสนอแก้ไขปรับปรุง  ต้องยื่นเสนอต่อนายกสมาคมไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนประชุมใหญ่ มีลายมือชื่อสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 15 คน นายกสมาคมเป็นผู้บรรจุข้อเสนอที่มีสมาชิกรับรองครบถ้วนนี้ในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นในกรณีที่การเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงมีการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหาร และได้ผ่านการลงมติรับรองของกรรมการบริหารตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมกรรมการบริหารแล้วให้นายกสมาคม เป็นผู้เสนอการแก้ไขปรับปรุงที่กรรมการบริหารลงมติอนุมัติแล้วนี้ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยตนเอง และข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงจะต้องมีการพิจารณา และลงมติสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่นั้น จึงจะแก้ไขปรับปรุงตามที่เสนอได้ และมีผลบังคับใช้ทันที

 
 
 
                               
            
 
 
                               
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 6280