โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
พัฒนาโดย PMP(php-mysql-program.com)

เป็นโปรแกรมหรือระบบที่อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่าน Internet หรือ Intranet(เครือข่าย Lan) พัฒนาโดยใช้ความสามารถของโปรแกรมภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL

อยาำกไ้ด้โปรแกรม

คลิก สั่งซื้อที่นี่ ท่านจะได้โปรแกรมพร้อม Sourcecode

อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 086-962-535-8 E-mail. pimarn_com@hotmail.com
คุณ พิมาน นิเซ็ง