[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ลูกอยากได้อะไรจากพ่อแม่มากที่สุด :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

รางวัล และเกียรติยศ :: โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ลูกอยากได้อะไรจากพ่อแม่มากที่สุด

ประกาศ ณ : วันจันทร์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัด โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "ลูกอยากได้อะไรจากพ่อแม่มากที่สุด"  ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่  27  กันยายน ถึง 27  ตุลาคม  2553  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาไทยในการเขียนเรียงความ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดผลงานที่ได้รับรางวัลของนักเรียนแต่ละระดับชั้นสู่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่าน และพิจารณาเติมเต็มให้กับบุตรหลาน ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2553  โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,000  บาท และนำเสนอผลงานลงป้ายไวนิล     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน  800  บาท     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน  500  บาท และ รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน  200  บาท  ทั้งนี้การมอบรางวัล มอบโดย คุณกิตติพงษ์   พึ่งแก้ว   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมฯ   ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่      สรุปผลการประกวดเขียนเรียงความ ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ช.ธนาวัฒน์   กระพันพงศ์สกุล   ชั้น ป.2/6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  ด.ญ.วรรณกร   ชำนาญแทน   ชั้น ป.3/9
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัย 2  ได้แก่  ด.ญ.พรพิมล   พรหมสง่า   ชั้น ป.3/3
รางวัลชมเชย  ได้แก่  ด.ช.สราวุฒ   สีจันทร์   ชั้น ป.2/4     ด.ญ.เอื้อพัชร   กุลประดิษฐ์   ชั้น ป.1/2 และ ด.ญ.ชาลิสา   สหัสา  
ชั้น ป.1/1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ญ.อภิญญารัศมิ์   วงค์ชะรัตน์   ชั้น ป.6/9
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  ด.ญ.ศกลวรรณ   กันทะคำ   ชั้น ป.6/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  ด.ญ.ศิริกฤติยา   อายุมั่น   ชั้น ป.6/2
รางวัลชมเชย  ได้แก่  ด.ญ.กวินนาฏ   แสงบุญ   ชั้น ป.5/7     ด.ช.คธาวุธ   ปวงจักร์ทา   ชั้น ป.5/5 และ ด.ญ.ประกายดาว   มินประพาฬ   ชั้น ป.5/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ญ.ชไมพร   จันทร์หอม   ชั้น ม.3/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  ด.ญ.ปรีมาภรณ์   ชำนาญ   ชั้น ม.3/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  ด.ญ.ธนิษฐา   พวงมาลา   ชั้น ม.2/4
รางวัลชมเชย  ได้แก่  ด.ญ.ศศิเขมณัฐ   สารพิมพ์   ชั้น ม.3/4     ด.ญ.จิตรลดา   ภู่เจริญ   ชั้น ม.1/2 และ ด.ญ.วชิราภรณ์   พันธุ์ประไพ   ชั้น ม.1/11

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  น.ส.ปุณยาพร   พุดสาย   ชั้น ม.6/5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ น.ส.นิลุบล   บัวปัน   ชั้น ม.4/5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  น.ส.นัชชา   ฤกษ์ดำเนินกิจ   ชั้น ม.5/5
รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายปกรณ์   นาวิก   ชั้น ม.6/3     น.ส.สุภัค   ไทรทม   ชั้น ม.5/11 และ น.ส.สุรัมภา   ภูมานุลักษณ์   ชั้น ม.6/5

  
  
 
 
 
 

 เข้าชม : 2364


รางวัล และเกียรติยศ 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2556 5 พ.ย. 2556
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย "โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี ๒๕๕๖" 1 พ.ย. 2556
      ดารา สร้างสถิติทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย 29 ต.ค. 2556
      อนุชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 ก.ย. 2556
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีระดับโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 2558 5 ก.ย. 2556
เมนูทางลัด