[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
กำหนดการคืนเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ :: กำหนดการคืนเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศ ณ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
แบ่งปัน             โรงเรียนดาราวิทยาลัย   196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
       DARA ACADEMY   โทร. (053) 241039, 244654, 300437-8  โทรสาร (053) 249152

 
ที่ ดว 01081401002/ผจก.44
 
                                                                                                                2   มิถุนายน   2552
 
เรื่อง        ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 
เรียน       ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน
                               
                                ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
                                โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนได้รับงบประมาณจากภาครัฐ      ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง        เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองเป็นฝ่ายชำระเอง เพื่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
 
                                สำหรับปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อย่างมีคุณภาพจากภาครัฐและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย แล้วดังนี้
1.  อัตรางบประมาณที่รัฐให้ 1  ปี
ชั้น
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม
อ. 1
200.00
200.00
300.00
430.00
1,130.00
อ. 2
200.00
200.00
300.00
430.00
1,130.00
อ. 3
200.00
200.00
300.00
430.00
1,130.00
ป. 1
483.20
390.00
360.00
480.00
1,713.20
ป. 2
347.20
390.00
360.00
480.00
1,577.20
ป. 3
365.60
390.00
360.00
480.00
1,595.60
ป. 4
580.00
390.00
360.00
480.00
1,810.00
ป. 5
424.00
390.00
360.00
480.00
1,654.00
ป. 6
496.00
390.00
360.00
480.00
1,726.00
ม. 1
739.20
420.00
450.00
880.00
2,489.20
ม. 2
564.80
420.00
450.00
880.00
2,314.80
 
 
ชั้น
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม
ม. 3
560.00
420.00
450.00
880.00
2,310.00
ม. 4
1,160.80
460.00
500.00
950.00
3,070.80
ม. 5
805.60
460.00
500.00
950.00
2,715.60
ม. 6
763.20
460.00
500.00
950.00
2,673.20
 
2. เงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน
ในปีการศึกษา 2552 รัฐบาลได้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนเป็น 10% ทำให้ผู้ปกครองที่ชำระเงินเพื่อ
มอบตัวนักเรียนขึ้นชั้น อ.1, ป.1, ม.1, ม.4  และผู้ปกครองที่ได้ชำระค่าเทอมก่อนวันที่ 1 เมษายน 2552  ได้ชำระไว้เกิน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาผู้ปกครองที่เบิกค่าเล่าเรียนได้ กรุณาติดต่อเปลี่ยนใบเสร็จ รับเงินได้ที่ฝ่ายการเงินรับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และติดต่อรับส่วนต่างคืนพร้อมกับวันนัดรับคืนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
                                ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้คืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 – 3 และชั้น ม. 4 – 6  คนละ               0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  เนื่องจากโรงเรียนได้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนชั้น ม.1 – 3 ในอัตรา 1,318.- บาท (ที่ถูกต้องคือ 1,317.50 บาท) และ ชั้น ม.4 – 6 เก็บในอัตรา 1,303.- บาท (ที่ถูกต้องคือ 1,302.50 บาท) ซึ่งเงินจำนวน 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จะคืนรวมกับค่าเครื่องแบบนักเรียน
 
3. ค่าหนังสือเรียน
รัฐบาลกำหนดให้หนังสือเรียน ที่จัดระบบการยืมเรียนในเวลา 3 ปี ต้องเป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3            
โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามงบประมาณที่รัฐบาลให้นักเรียนยืมเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3      
โรงเรียนได้ลดค่าหนังสือตามงบประมาณที่รัฐให้ และเก็บส่วนต่างจากผู้ปกครองในวันจำหน่ายหนังสือ
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6     
สำหรับชั้นที่ผู้ปกครองได้ชำระเงินแล้วและชำระเกินอัตราที่รัฐบาลให้    ให้ติดต่อรับเงินคืนพร้อมค่า
เครื่องแบบนักเรียน
 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและได้ทยอยแจกให้นักเรียนทุกระดับชั้นตามอัตรางบประมาณ
ที่รัฐบาลให้ และขอให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในวันเดียวกันกับการรับเงินคืนค่าเครื่องแบบนักเรียน
 
 
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองที่ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งรวมถึง ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดพลศึกษา
เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ชุดรักษาดินแดน และนำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อรับเงินคืนตามอัตรางบประมาณที่รัฐบาลให้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด และขอเตรียมเอกสารดังนี้
ชั้น
วันที่
เวลา
เอกสาร
สถานที่รับเงิน
อนุบาลปีที่ 1 - 3
5 มิถุนายน 2552
08.30 – 15.00 น.
1.  ใบเสร็จรับเงินระบุค่า      เครื่องแบบนักเรียน (จำนวน      เงินในใบเสร็จรับเงิน สามารถ      เกินกว่าที่รัฐให้ได้ แต่ถ้าไม่ครบ      ผู้ปกครองสามารถรวมใบเสร็จ      หลายใบได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      พร้อมลงนามรับรองสำเนา      ถูกต้องของผู้มาติดต่อรับเงิน
3. บัตรประจำตัวนักเรียน (กรณี      ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อ      นักเรียน)
เคาน์เตอร์ อาคารอนุบาล ชั้น 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
6 มิถุนายน 2552
 
08.30 – 12.00 น.
 
 
หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลัย
 
 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
 
6 มิถุนายน 2552
 
 
13.00 – 15.00 น.
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
10–12 มิถุนายน 52
-
              ใบเสร็จรับเงินระบุค่าเครื่องแบบนักเรียน (จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน สามารถเกินกว่าที่รัฐให้ได้ แต่ถ้าไม่ครบผู้ปกครองสามารถรวมใบเสร็จหลายใบได้)
โรงเรียนจะคืนเงินโดยให้นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคน มารับได้ที่ครูประจำชั้น
                                                                                               
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รัฐบาลให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ดังนี้ 1.กิจกรรมวิชาการ 2.กิจกรรมคุณธรรม /ลูกเสือ /           
เนตรนารี / ยุวกาชาด 3.ทัศนศึกษา 4.การบริการสารสนเทศ / ICT
                                ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รวมค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในค่าธรรมเนียมการเรียน      ค่าเสื้องานกรีฑาสี, ค่าทัศนศึกษา, ค่าเข้าค่าย, ค่าบัตรงานประจำปี, โครงการ TBM เป็นต้น โดยได้นำงบประมาณที่รัฐให้เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาเป็นค่าใช้จ่าย และเก็บส่วนต่างเพิ่มในค่าธรรมเนียมการเรียน
 
                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง
 
                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                             โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้าชม : 3728


ข่าวประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 21 ก.ย. 2555
      ประกาศรายชื่อนัำกเรียนปีการศึกษา 2555 17 ก.ค. 2555
      ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 เฉพาะนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย (รอบที่ 1) 2 ธ.ค. 2554
      ประกาศรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 (กลุ่มดอยสุเทพ) 28 ก.ย. 2554
      ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม 28 ก.ย. 2554
เมนูทางลัด                 


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552 เวลา 23:00:13
โดย : knightvampire2009@hotmail.com    ไอพี : 118.172.19.26

ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:50:22
โดย : jaoyingtingtong@hotmail.com    ไอพี : 172.17.14.186

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 19:29:54
โดย : @    ไอพี : 118.172.0.189

ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 00:13:45
Coach Outlet Canada Coupon This could obtain little messy, so construct craft paper to hook any spills.David said a theatre critic recently described him as being "Alec Baldwin meets Garry Shandling," that is definitely kind of a motivating combination. http://www.harmonyforyouth.org/outlet/?id=How+To+Clean+A+Coach+Purse Instead, he spoken to me for 25 minutes about how I had possibly the best swings on tour.Of 18,560 children associated with criminal activity in 2002, half were in the 1618 agegroup. http://www.harmonyforyouth.org/outlet/?id=Coach+Factory+Outlet+Store+Sale
โดย : IngridKi    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 00:13:55
Coach Plaid Purse Cindy Crawford will be a good pick.Storm chasing hasFacebook Twitter School: UAH, Auburn Montgomery Family: Wife Teresa, daughter Kristen, sons Wesley and Drew Pets: Tucker (dog) Hobbies: Golf Awards: AP Best News ( AP Best Sports5pm, 6pmNews Facebook Twitter School: University of Montevallo Bachelor degree in Broadcast Communications Pets: Meimei and Basil (Yorkie dogs) Hobbies: Traveling, aquatic events, horseback riding, writing short6pm 10pmNews Liz HurleyFacebook Twitter Among her many achievements, Liz continues to be recognized even more the "Best News " inside State of Alabama by the Associated Press. http://www.harmonyforyouth.org/outlet/?id=Used+Coach+Purses+For+Sale We attempt to bring it away to earth.Before pursuing her PhD in health policy, Nicole earned her Master's degree in public places Policy from your University of Chicago and her undergraduate degree within the University of Missouri. Coach Bag Canada Outlet
โดย : IngridKi    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 03:49:18
Houston Texans Coach It amazing how many different dramas one can find for Olympic athletes. http://www.docneuro.com/brand/?search=Brown+Coach+Purse Most interesting of your menswear looks was the incorporation of tailored charcoal tweed blazers with silver lurex threads. Over The Shoulder Coach Purse These three. Coach Poppy Handbags On Sale
โดย : IdaKi    ไอพี : 23.88.167.141

ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:21:57
Cheap Coach Bags Free Shipping You will have people that originate from different employment backgrounds.Gradually, because of a not unpleasant experiences, I've developed some rules Normally follow (but ignored with that trip!) to danger. http://www.traxxcorp.com/Brands/?keywords=Coach+Alexandra+Bag Competition enables producers to get more skills for their production in order to perfect the item aiming at consumer satisfaction."I'm likely to play to my strengths. Coach.Com Clearance
โดย : Juneoa    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08:49:11
cheap michael kors handbags You can find transfer sheets with many unique designs available that can also be used to impress themed designs on other treats as well. michael kors outlet store online

michael kors bags outlet It is likely he will get involved with the sale at some point, so meeting him now is good. discount michael kors bags

michael kors bags outlet Permit the old high school coach, then, to do the talking. michael kors handbags sale
โดย : Sof005a    ไอพี : 23.89.209.18ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป