[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

รางวัล และเกียรติยศ :: งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ณ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
แบ่งปัน

   เมื่อวันพุธ  ที่  24  สิงหาคม  2554   อาจารย์มนุญวัฒนา   ศิริสุจินต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  18 - 20  สิงหาคม  2554    ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สรุปผลดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ1  ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,200  บาท พร้อมเกียรติบัตร  จัดทำโดย  นายอัครเดช   เกษมปิยารมณ์ และ เด็กหญิงอภิชญา   สารมาน   โดยมี อาจารย์อภินันท์   ล้อสินคำ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.  โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ รางวัลโครงงานเกณฑ์ดี จำนวน  7  โครงงาน  ได้รับเงินสนับสนุนโครงงานละ  500  บาท  ได้แก่
     1.)  โครงงาน กระถางเพาะต้นกล้าพันธุ์ไม้จากกากกาแฟ ลดโลกร้อน  จัดทำโดย  เด็กชายมาตราวัตร์   ธนะนู  ชั้น ม.3/3 , เด็กชายบัณฑิต   จันทร์สะอาด  ชั้น ม.3/5 และ เด็กหญิงณัฐนรี   โปร่งสุยา  ชั้น ม.3/5   โดยมี อาจารย์กรุณา   สุตีคา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     2.)  โครงงาน น้ำซาวข้าวสิ่งดี...ที่ถูกลืม  จัดทำโดย  เด็กหญิงจิรัชญา   ไชยนันตา  ชั้น ม.3/5 , เด็กหญิงสุวิชาดา   หอรัตนากรณ์  ชั้น ม.3/5 และ เด็กหญิงอรพรรณ   ใคร้มูล  ชั้น ม.3/8   โดยมี อาจารย์พรภนา   สมเกตุ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     3.)  โครงงาน พืชพื้นบ้านกับสารฟอร์มาลีน  จัดทำโดย  เด็กหญิงอภิชญา   ลือชาธนานนท์  ชั้น ม.2/4 , เด็กหญิงธัญวลัย   สุภาวรรณ  ชั้น ม.2/4 และ เด็กหญิงทวิพร   สิงห์เรือง  ชั้น ม.2/13   โดยมี อาจารย์นิตยา   นภากาศ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

     4.)  โครงงาน พืชธรรมชาติพิมาตหนอนปลอก  จัดทำโดย  เด็กหญิงอนัญญา   ทิพย์ดวงตา  ชั้น ม.2/6 , เด็กหญิงพรประภา   เอี่ยมบุญ  ชั้น ม.2/6 และ เด็กหญิงชัญญานุช   นนทวาสี  ชั้น ม.3/4   โดยมี อาจารย์วราภรณ์   กุณาบุตร   เป็นอาจาย์ที่ปรึกษา

     5.)  โครงงาน คัน ๆ บวม ๆ บรรเทาด้วยยาหม่องสมุนไพรแฟนซีหัวหอม  จัดทำโดย  เด็กหญิงบุษปรัชต์   รัตนัง  ชั้น ม.2/9 , เด็กหญิงชนากาญจน์   ประเสริฐศุภกุล  ชั้น ม.3/1 และ เด็กหญิงนงนภัส   ทองแจ้ง  ชั้น ม.3/14   โดยมี อาจารย์วารินทร์   มิตรมโนชัย   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

     6.)  โครงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้กำจัดเห็บสุนัข  จัดทำโดย  เด็กหญิงวิลัญดา   สมฤทธิ์ , เด็กหญิงพิรญาณ์   สิริพลังคานนท์  และ เด็กหญิงณิชารีย์   ใจดี  ชั้น ม.3/4   โดยมี อาจารย์วรวุฒิ   ถาวร   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

     7.)  โครงงาน การสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ทนต่ออุณหภูมิสูงในน้ำพุร้อนสันกำแพง และน้ำพุร้อนโป่งเดือด (ป่าแป๋) จังหวัดเชียงใหม่  จัดทำโดย  เด็กหญิงจิรัชญา   ไชยนันตา  ชั้น ม.3/5 , เด็กหญิงรุจิรวี   คงดี  ชั้น ม.3/8 และ เด็กหญิงชลณัฐ   วงค์สถาน  ชั้น ม.3/9   โดยมี อาจารย์กรุณา   สุตีคา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  3  โครงงาน  ได้แก่
     1.)  โครงงาน ราชินีผลไม้สู่ของใช้ที่เป็นประโยชน์  จัดทำโดย  เด็กหญิงปัทมาพร   บวบทอง  ชั้น ม.3/1 , เด็กหญิงตวงทอง   บุญยืน  ชั้น ม.3/7 และ เด็กหญิงเฉินลี่ปิง   ตัน  ชั้น ม.3/8   โดยมี อาจารย์สายใจ   ไข่ขำ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     2.)  โครงงาน น้ำยาล้างจานจากเอนไซม์  จัดทำโดย  เด็กชายสหการ   สมศักดิ์ , เด็กหญิงณภัส   ยะมาวิรัญ และ เด็กหญิงสิรินารถ   จันทร์ดี  ชั้น ม.3/12   โดยมี อาจารย์กมลวรรณ   ทัพผดุง   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     3.)  โครงงาน มหัศจรรย์กระดาษ Paper of Nature  จัดทำโดย  เด็กหญิงอร   คงทอง  ชั้น ม.3/4 , เด็กหญิงยลรวี   ละออสุวรรณ  ชั้น ม.3/8 และ เด็กหญิงวริษา   เพ่งผล  ชั้น ม.3/10   โดยมี อาจารย์ฐปกร   แก้วพรม   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ได้แก่  นางสาวปภัสรา   เก่งกาจ  ชั้น ม.6/4 และ นางสาวพิชามญชุ์   นพวงค์  ชั้น ม.6/5   โดยมี อาจารย์เบญจวรรณ   เจริญธรรม , อาจารย์รวิวรรณ   ทองศรีแก้ว และ อาจารย์เสถียร   บุญศรี   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.  โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ รางวัลโครงงานเกณฑ์ดี จำนวน  2  โครงงาน  ได้แก่
     1.)  โครงงาน ฝากท้องมะม่วง  จัดทำโดย  นายปกรณ์   บุญทวี , นางสาวอภิสรา   มะโนชัย และ นางสาวณีรนุช   เจริญเพชรไพศาล  ชั้น ม.5/1   โดยมี อาจารย์รวิวรรณ   ทองศรีแก้ว   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     2.)  โครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปทรงที่มีผลต่อปริมาณการรับแสง  จัดทำโดย  นางสาวณัฐนรี   วีรพันธุ์ , นางสาวนิลุบล   บัวปัน และ นางสาวรัตนาพร   พรมจักรแก้ว  ชั้น ม.5/5   โดยมี อาจารย์ปุญชรัศมิ์   พันธุวัฒน์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  5  โครงงาน  ได้แก่
     1.)  โครงงาน Little Cooling Fan  จัดทำโดย  นางสาวกฤติยา   สุขพัฒนาเจริญ , นางสาวชัญญานุช   ไชยวงค์ และ นางสาวศุภลักษณ์   สุภานันท์  ชั้น ม.5/1   โดยมี อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     2.)  โครงงาน เทียนปริศนาดับช้าจัง  จัดทำโดย  นางสาวลลิตพร   ชุ่มเชื้อ , นางสาววิจิตรา   แก้วดี และ นายกลวัชร   แก้วกัน  ชั้น ม.5/2   โดยมี อาจารย์อรุณ   สุวรรณ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     3.)  โครงงาน New Look Dessert  จัดทำโดย  นางสาวมณฑกานต์   พาก่ำ , นางสาวภัทรา   ภักดีเศรษฐพงศ์ และ นางสาวชรัลธร   หล่าบรรเทา  ชั้น ม.5/5   โดยมี อาจารย์พิมพ์ใจ   บุญพิสุทธินันท์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     4.)  โครงงาน กล้วยแห้งด้วยแสงสี  จัดทำโดย  นางสาวอธิติยา   วณะเจริญ , นางสาวพนัสนันท์   คำอินทร์ และ นางสาวณัฐนันท์   นารีบุตร  ชั้น ม.5/5   โดยมี อาจารย์ปุญชรัศมิ์   พันธุวัฒน์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     5.)   โครงงาน ธรรมชาติลิขิต  จัดทำโดย  นางสาวกฤตพร   เรืองสุทธา , นายชาณน   ศีลอุดม และ นางสาวอัสนีย์   ปันตี  ชั้น ม.5/6    โดยมี อาจารย์ชาญชัย   สัตยนนท์   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าชม : 5367


รางวัล และเกียรติยศ 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2556 5 พ.ย. 2556
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย "โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี ๒๕๕๖" 1 พ.ย. 2556
      ดารา สร้างสถิติทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย 29 ต.ค. 2556
      อนุชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 ก.ย. 2556
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีระดับโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 2558 5 ก.ย. 2556
เมนูทางลัด