[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
ระเบียบการ และใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2553 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ :: ระเบียบการ และใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2553

ประกาศ ณ : วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
แบ่งปัน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร www.dara.ac.th/UserFiles/files/D00M4.pdf
                                  หรือขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
ชำระค่าสมัคร           วันที่ 4 - 15 มกราคม 2553 ที่ฝ่ายการเงินรับ เวลา 08.00 – 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
                                   ค่าสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร  วันที่ 4 - 15 มกราคม 2553 ที่ฝ่ายทะเบียน เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร (กรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กำหนด)
      1.  ใบสมัครกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจน
      2.   ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือ ปพ.7 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
      3.   รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สีหรือขาวดำ ขนาด  1  นิ้ว จำนวน 2 ใบ
      4.   สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน  1  ฉบับ
      5.   ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)   จำนวน  1  ฉบับ
      6.   ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน ของบิดาและมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
            (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา , มารดา ให้ยื่นเอกสารของผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
      7.  (ในกรณีที่นักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม) เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)จำนวน 1 ฉบับ
      8.  (เฉพาะชาวต่างประเทศ) หนังสือเดินทางของนักเรียน , บิดา , มารดา ทุกหน้าที่บันทึกรายการ (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร      1.  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                                          2.   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
                                                          3.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
                                                          4.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
                                                          5.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
                                                          6.   ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
สอบคัดเลือก                                 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553     เวลา 8.30 - 12.00 น.
สัมภาษณ์นักเรียน                       วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553    เวลา 13.00 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์
รายงานตัวเข้าเรียน                    วันที่  28 - 29 มกราคม 2553 และ วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2553  ที่ฝ่ายทะเบียน เวลา 8.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ   นักเรียนที่รายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2553 (เฉพาะนักเรียนใหม่) ส่งระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1:3 ที่ผ่านการอนุมัติจบช่วงชั้นจากโรงเรียนเดิม โดยถ่ายเอกสารด้านหน้า / ด้านหลังให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ส่งที่ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยภายในวันที่ 28 เมษายน 2553 เข้าชม : 10365


ข่าวประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 21 ก.ย. 2555
      ประกาศรายชื่อนัำกเรียนปีการศึกษา 2555 17 ก.ค. 2555
      ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 เฉพาะนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย (รอบที่ 1) 2 ธ.ค. 2554
      ประกาศรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 (กลุ่มดอยสุเทพ) 28 ก.ย. 2554
      ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม 28 ก.ย. 2554
เมนูทางลัด