[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมชนวิทยาศาสตร์ :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

รางวัล และเกียรติยศ :: ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมชนวิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
แบ่งปัน

รายละเอียดของกิจกรรม :
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมชนวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
·  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชุมนุมนักกีฏวิทยา รุ่นเยาว์
1.  นายอัครเดช       เกษมปิยารมณ์
2.  ด.ญ.อภิชญา       สารมาน
3.  อ.อภินันท์         ล้อสินคำ
(เงินรางวัล 1,200 พร้อมเกียรติบัตร)
·       รางวัลโครงงานเกณฑ์ดี
-  โครงงานกระถางเพาะต้นกล้าพันธุ์ไม้จากกากกาแฟลดโลกร้อน
1.  ด.ญ.ณัฐนี         โปร่งสุยา
2.  ด.ช.บัณฑิต       จันทร์สะอาด
3.  ด.ช.มาตราวัตร์   ธนะนู
4.  อ.กรุณา          สุตีคา            (เงินรางวัล 500 บาท)
-  โครงงานน้ำซาวข้าวสิ่งดี..ที่ถูกลืม
1.  ด.ญ.จิรัชญา      ไชยนันตา
2.  ด.ญ.สุวิชาดา     หอรัตนากรณ์
3.  ด.ญ.อรพรรณ    ใคร้มูล
4.  อ.พรภนา         สมเกตุ        (เงินรางวัล 500 บาท)
 -  โครงงานพืชพื้นบ้านกับสารฟอร์มาลีน
1.  ด.ญ.อภิชญา      ลือชาธนานนท์
2.  ด.ญ.ธัญวลัย       สุภาวรรณ
3.  ด.ญ.ทวิพร         สิงห์เรือง
4.  อ.นิตยา           นภากาศ   (เงินรางวัล 500 บาท)
-โครงงานพืชธรรมชาติพิฆาตหนอนปลอก
1.  ด.ญ.อนัญญา      ทิพย์ดวงตา
2.  ด.ญ.ชัญญานุช     นนทวาสี
3.  ด.ญ.พรประภา     เอี่ยมบุญ
4.  อ.วราภรณ์         กุณาบุตร  (เงินรางวัล 500 บาท)
-โครงงานคัน ๆ บวม ๆ บรรเทาด้วยยาหม่องสมุนไพรแฟนซีหัวหอม
1.  ด.ญ.บุษปรัชต์          รัตนัง
2.  ด.ญ.ชนกาญจน์        ประเสริฐศุภกุล
3.  ด.ญ.นงนภัส            ทองแจ้ง
4.  อ.วารินทร์           มิตรมโนชัย  (เงินรางวัล 500 บาท)
โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้กำจัดเห็บสุนัข
1.  ด.ญ.วิลัญดา         สมฤทธิ์
2.  ด.ญ.พิรญาณ์        สิริพลังคานนท์
3.  ด.ญ.ณิชารีย์         ใจดี
4.  อ.วรวุฒิ              ถาวร  (เงินรางวัล 500 บาท)
-  โครงงานการสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ทนต่ออุณหภูมิสูงในน้ำพุร้อนสันกำแพงและน้ำพุร้อนโป่งเดือด (ป่าแป๋) จังหวัดเชียงใหม่
1.  ด.ญ.ชลณัฐ           วงค์สถาน
2.  ด.ญ.รุจิรวี            คงดี
3.  ด.ญ.จิรัชญา          ไชยนันตา
4.  อ.กรุณา        สุตีคา       (เงินรางวัล 500 บาท)
·      
 โครงงานที่ได้รับเกียรติบัตร
-  โครงงานราชินีผลไม้สู่ของใช้ที่เป็นประโยชน์
1.  ด.ญ.ปัทมาพร         บวบทอง
2.  ด.ญ.ตวงทอง          บุญยืน
3.  ด.ญ.เฉินลี่ปิง          ตัน
4.  อ.สายใจ              ไข่ขำ
-  โครงงานน้ำยาล้างจานจากเอนไซม์
1.  ด.ช.สหการ           สมศักดิ์
2.  ด.ญ.ณภัส             ยะมาวิรัญ
3.  ด.ญ.สิรินารถ         จันทร์ดี
4.  อ.กมลวรรณ          ทัพผดุง
โครงงานมหัศจรรย์กระดาษ Paper of Nature
1.  ด.ญ.ยลรวี            ลออสุวรรณ
2.  ด.ญ.วริษา            เพ่งผล
3.  ด.ญ.อร               คงทอง
4.  อ.ฐปกร              แก้วพรมเข้าชม : 1091


รางวัล และเกียรติยศ 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2556 5 พ.ย. 2556
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย "โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี ๒๕๕๖" 1 พ.ย. 2556
      ดารา สร้างสถิติทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย 29 ต.ค. 2556
      อนุชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 ก.ย. 2556
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีระดับโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 2558 5 ก.ย. 2556
เมนูทางลัด