[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
เรื่องเล่าที่ ๒ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของนางสาวณัฐนันท์ นาสมทรง :: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :: เรื่องเล่าที่ ๒ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของนางสาวณัฐนันท์ นาสมทรง


บทความ ณ : วันพุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เรื่องเล่าที่ ๒ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของนางสาวณัฐนันท์ นาสมทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีดังนี้

 
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”
          ข้อความข้างต้นนี้คือ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งหลายคนอาจเคยพบเห็นกันมาแล้ว จากข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงต้องการให้พสกนิกรของพระองค์กินดีอยู่ดี อยู่กันอย่างมีความสุข พระองค์จึงได้ทรงพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พสกนิกรนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
          ในคำว่าพอเพียงนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์หรือทอผ้าใส่เอง แต่ความพอเพียงนั้นหมายถึงการที่เราทำงานสุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่ควรมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย เราสามารถเริ่มพอเพียงได้ที่ตัวเรา สิ่งแรกคือ เราควรรู้จักประมาณตน ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับระดับฐานะความเป็นอยู่ของตน เช่น หากเรามีฐานะปานกลาง ไม่ร่ำรวยมาก เราก็ไม่ควรใช้สิ่งของแพงๆหรืออยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นๆ ทั้ง กระเป๋า เสื้อผ้า รถยนต์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่กำลังเป็นที่นิยม รวมไปถึงสิ่งของอื่นๆอีกมากมาย เพราะหากเราใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับฐานะของตน ก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะต้องไปกู้เงินมาซื้อสิ่งของแพงๆเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ทุกๆครั้งที่เราใช้จ่ายเราก็ควรคำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้จ่ายนั้นด้วย เช่น เราซื้อโทรศัพท์มือถือมาเพราะมีเหตุผลจำเป็นที่ต้องใช้โทรศัพท์ ไม่ได้ซื้อมาเพราะเพียงแค่ต้องการมีเหมือนคนอื่น อีกประการหนึ่งคือ การใช้สิ่งของทุกอย่าง อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรับประทานอาหารให้หมดจาน การรักษาสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพดีเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น เป็นต้น ต่อมาคือ เราควรประหยัดอดออม เก็บออมเงินวันละเล็กละน้อย เผื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น และสุดท้ายที่เราสามารถทำได้ง่ายๆคือ การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรา ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วย
ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนให้ความสำคัญกับเงินทองและสิ่งของนอกกาย จนต้องพยายามดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อสิ่งนั้นๆ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สำคัญ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมาก โดยความพอเพียงนั้นควรเกิดจากภายในจิตใจของเรา เพียงเราดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล มีความพอเหมาะพอดีกับศักยภาพของตน ไม่โลภ ไม่อยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ได้อย่างมีความสุข
          หลังจากที่ดิฉันได้เป็นนักเรียนแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีการทำงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ สามารถจัดสรรภาระงานและเวลาได้อย่างเหมาะสม ทำให้งานนั้นสามารถเสร็จตามแผนที่วางไว้ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจทำกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าใช้ความต้องการส่วนตัว ทำให้เป็นคนมีเหตุผลมากขึ้น มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี และเนื่องจากการไปจัดกิจกรรมให้น้องๆในโรงเรียนเครือข่ายทั้งสองโรงเรียน ดิฉันได้พบเห็นน้องๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินชีวิตหลายอย่าง ทำให้ดิฉันมีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น
          ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักเรียนแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดิฉันมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการด้วยการร่วมมือกับนักเรียนแกนนำคนอื่น ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแก่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และบุคลากรทั้งในโรงเรียนดาราวิทยาลัยและในโรงเรียนเครือข่าย คือโรงเรียนบ้านศรงาม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยกิจกรรมที่จัดให้น้อง ๆ โรงเรียนเครือข่ายทั้งสองโรงเรียนนั้นจัดในรูปแบบของฐานบูรณาการประมาณ ๖ - ๗ ฐาน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมละช่วงอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) ส่วนโรงเรียนดาราวิทยาลัยนั้นดิฉันและนักเรียนแกนนำไม่สามารถจัดฐานกิจกรรมบูรณาการได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากและเวลาในการจัดกิจกรรมมีจำกัด เราจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำมาเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนรับชมในรูปแบบรายการ “VRพอ” นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวทีวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันสำคัญต่างๆ เช่น สัปดาห์วิชาการ งานประจำปี งานวันเด็ก เป็นต้น
          จากการเป็นนักเรียนแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานั้น ดิฉันเกิดความประทับใจในทุกๆขั้นตอนตลอดการทำงาน เพราะทุกครั้งตั้งแต่การนัดประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้แก่น้องๆในโรงเรียนเครือข่ายนั้น ทำให้ดิฉันเห็นถึงความสามัคคีกันในกลุ่มนักเรียนแกนนำ และเห็นถึงความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้แก่น้อง ๆ เพื่อน้องๆจะได้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง หลังจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับประสบการณ์และข้อคิดมากมาย ทั้งการคิด การทำงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ต้องอาศัยความไว้ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทำให้งานสำเร็จตามจุดประสงค์

          ดิฉันคิดว่าการเป็นนักเรียนแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษานั้น เป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆจากการทำงานทั่วไป

เข้าชม : 8446


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 อันดับล่าสุด

      เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูหทัยกาญจน์ เปรมใจสุข 13 ก.พ. 2556
      เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูจารุมนต์ บุญมาก 13 ก.พ. 2556
      เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูประดิษฐ์ ญานะ 13 ก.พ. 2556
      เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูพรภนา สมเกตุ 13 ก.พ. 2556
      เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูชยา พรหมวังขวา 13 ก.พ. 2556
เมนูทางลัด