[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
แผนดำเนินการตามโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ :: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

:: แผนดำเนินการตามโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


บทความ ณ : วันอังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


โรงเรียนดาราวิทยาลัย 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
DARA ACADEMY โทร. (053) 241039 , 244654, 300437-8 โทรสาร (053) 249152
 
21     เมษายน    2552
 
เรื่อง        แผนดำเนินการตามโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 
เรียน       ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
                                ตามที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้าร่วมนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2552  ดังนี้
1.        รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 10% เพื่อลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับชั้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2551
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปีการศึกษา 2552
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลดลง
ก่อนประถมศึกษา
4,960.00
3,874.00
1,086.00
ประถมศึกษา
4,460.00
3,404.00
1,056.00
มัธยมศึกษาตอนต้น
3,900.00
2,635.00
1,265.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3,900.00
2,605.00
1,295.00
 
2.        หนังสือเรียน
ระดับชั้น
จำนวนเงิน/ปี
ก่อนประถมศึกษา
200.00
ประถมศึกษาปีที่ 1
483.20
ประถมศึกษาปีที่ 2
347.20
ประถมศึกษาปีที่ 3
365.60
ประถมศึกษาปีที่ 4
580.00
ประถมศึกษาปีที่ 5
424.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
496.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1
739.20
มัธยมศึกษาปีที่ 2
564.80
มัธยมศึกษาปีที่ 3
560.00
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1,160.80
มัธยมศึกษาปีที่ 5
805.60
มัธยมศึกษาปีที่ 6
763.20
 
                                การอุดหนุนหนังสือจากรัฐบาล ต้องเป็นหนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ สำหรับการเรียนในแต่ละระดับ และหรือหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากกระทรวงศึกษาธิการ   วิธีดำเนินการของโรงเรียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่ายระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
 
 
 
 
1.          โรงเรียนจัดทำรายการหนังสือเรียนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และจัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียน
2.          โรงเรียนดำเนินการแยกประเภทหนังสือ เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และส่วนที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม
3.          ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
4.          โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนหนังสือที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
5.          ผู้ปกครองชำระส่วนเพิ่มเฉพาะหนังสือที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
 
                                อุปกรณ์การเรียนต้องเป็นเครื่องมือ และเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นหรือสาขาวิชาตามที่คณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการร่วม 4 ฝ่ายกำหนด วิธีการดำเนินการของโรงเรียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่ายระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1.        โรงเรียนเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ตามรายการในงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนให้นักเรียน
2.        โรงเรียนนำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียน ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน
3.        อุปกรณ์การเรียน
ระดับชั้น
จำนวนเงิน/ภาคเรียน
ก่อนประถมศึกษา
100.00
ประถมศึกษา
195.00
มัธยมศึกษาตอนต้น
210.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย
230.00
 4.        เครื่องแบบนักเรียน
ระดับชั้น
จำนวนเงิน/ปี
ก่อนประถมศึกษา
300.00
ประถมศึกษา
360.00
มัธยมศึกษาตอนต้น
450.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย
500.00
 
                                เครื่องแบบนักเรียนต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามระเบียบของโรงเรียน   วิธีการดำเนินการของโรงเรียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โดยโรงเรียนดำเนินการจำหน่าย (โดยผ่านร้านค้าที่ยื่นความจำนง และได้รับการพิจารณาจากทางโรงเรียน)   ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่โรงเรียนได้รับการอนุญาตตามระเบียบของโรงเรียน
5.        กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้น
จำนวนเงิน/ภาคเรียน
ก่อนประถมศึกษา
215.00
ประถมศึกษา
240.00
มัธยมศึกษาตอนต้น
440.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย
475.00
 
                                กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ กิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน ได้แก่
·        กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
·        กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ – เนตรนารี ปีละ 1 ครั้ง
·        กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
·        กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT ปีละ 40 ชั่วโมง/คน
วิธีการดำเนินการของโรงเรียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย   โดยโรงเรียนนำเงินอุดหนุนที่ได้ไปดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ตามโครงการและแผนงานที่โรงเรียนจัดไว้ในแต่ละระดับชั้น
 
                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เอกสารอ้างอิง
ที่ ดว 1081401002/ผจก.376
เข้าชม : 5028


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้
เมนูทางลัด