[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
:: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

โครงการบูรณาการ ::

รายการอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 56
รายการอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 56
บันทึกเมื่อ: 28 ต.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนตุลาคม 56
รายการอาหารประจำเดือนตุลาคม 56
บันทึกเมื่อ: 3 ต.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 56
รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 56
บันทึกเมื่อ: 3 ก.ย. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนสิงหาคม 56
รายการอาหารประจำเดือนสิงหาคม 56
บันทึกเมื่อ: 31 ก.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 56
รายการอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 56
บันทึกเมื่อ: 9 ก.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 56
รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 56
บันทึกเมื่อ: 1 มิ.ย. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 56
รายการอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 56
บันทึกเมื่อ: 21 พ.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
รายการอาหาร เดือน มีนาคม 2556
รายการอาหาร เดือน มีนาคม 2556
บันทึกเมื่อ: 4 มี.ค. 2556
ในหมวด เมนูอาหารประจำเดือน

แบ่งปัน
เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูหทัยกาญจน์ เปรมใจสุข
บทเรียนความสำเร็จในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคุณครูหทัยกาญจน์ เปรมใจสุข ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2556
ในหมวด การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งปัน
เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง โดย คุณครูจารุมนต์ บุญมาก
การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อ21101 โดย คุณครูจารุมนต์ บุญมาก ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
บันทึกเมื่อ: 13 ก.พ. 2556
ในหมวด การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งปัน

Entire 25.<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >>


เมนูทางลัด