ข่าวประชาสัมพันธ์วัดผล : การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การวัดผลและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 
            เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ แล้วนำมาคิดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตน สามารถคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยการเขียนที่สะท้อนทั้ง สติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จิตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีสำนวนภาษาที่ถูกต้อง มีเหตุผล และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ ที่สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน
                การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการศึกษาแต่ละระดับชั้น เป็นการประเมินที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝน ให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน
 
1. ความหมายของการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
                การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน หมายถึง การประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
                           การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้นเรียน ตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
 
 
 
 
                          
 
มาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
1.       เข้าใจและใช้กระบวนการการอ่าน สร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนดำเนินการหรือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และอย่างสร้างสรรค์
2.       เข้าใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสะท้อนความรู้ความคิด ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.       สามารถใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารแสดงถึงความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้อ่าน หรือสิ่งที่ได้ดำเนินงานด้วยการนำเสนอออกมาในรูปแบบของการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. ขั้นตอนดำเนินการในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนกำหนด ดังนี้
        คณะกรรมการดำเนินการประเมิน กำหนดเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน ดังต่อไปนี้
( 1 ) กำหนดมาตรฐานการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน  และตัวชี้วัดความสามารถ
( 2 ) กำหนดแนวทางและวิธีการประเมิน ดังนี้
1.       ครูผู้สอนประเมินความสามารถจริงของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกต หรือการมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงาน
2.       ครูผู้สอนทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือการให้ผู้เรียนเขียนความเรียง หรือประเมินจากผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนที่รวบรวมและนำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน
3.       กำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
4.       ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ทำหน้าที่ใน
การจัดทำเครื่องมือประเมิน สรุปรวบรวมข้อมูล และตัดสินผลการประเมิน แล้วนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอผู้บริหารอนุมัติผล
 
แนวทางและวิธีการประเมิน
                การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนจะใช้แนวทางการวัดและการประเมินจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance Measurement) ที่ถือว่าเป็นการวัดทางเลือกใหม่ โดยเน้นการวัดจากการปฏิบัติจริงหรือคล้ายของจริง มีคุณค่าต่อตัวผู้ปฏิบัติจึงกำหนดแนวทางและวิธีการประเมินให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปใช้ในการประเมินดังนี้
1.       วิธีการประเมิน
1.1   ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนรายวิชาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของครู
1.2   มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนเป็นรายงาน
1.3   ผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และเขียน ที่รวบรวมและ
นำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน
1.4   การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรือเขียนเรียงความ
1.5   การเขียนรายงานจากการปฏิบัติโครงงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.       เกณฑ์การประเมินผลงาน  การเขียนจากการอ่าน คิด วิเคราะห์
2.1   การใช้กระบวนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2   การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
2.3   ใช้กระบวนการเขียนสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านนิยาย เรื่องสั้น นิทาน นิยายปรัมปรา
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย
                  2. สามารถจับประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน
                   3. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
                   4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ
                   5. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ที่เอื้อให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำ คำเตือน
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
                   1.  สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่าง ๆ
                   2. สามารถจับประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน
                   3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
                   4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน
                   5. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำ คำเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
                   1.  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน
                   2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง
                   3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและ                      ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
                   4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน
                   5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว                    โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ขอบเขตการประเมิน
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื้อให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด             เป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
                   1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้               ในชีวิตประจำวัน
                   2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน
                   3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ
                   4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย
                   5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเพื่อเลื่อนชั้น/จบการศึกษา
                   การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้น   และจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสถานศึกษากำหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสินการจบระดับการศึกษา ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา
                   การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
          ดีเยี่ยม            หมายถึง        มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
                                            และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ                                  
         ดี                     หมายถึง        มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
                                                   และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ                  
     ผ่าน                หมายถึง        มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
                               และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ                                             
    ไม่ผ่าน           หมายถึง        ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
                                           และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
                               ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ                                            
นำผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้นักเรียนและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
                   ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่านครูผู้สอนและคณะกรรมการประเมินควรเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์ การตัดสินที่โรงเรียนกำหนดตั้งแต่ระดับ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน   
 
 
 
 
 

Go To .