ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลัก

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร

 

ตัวบ่งชี้ 5.1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์


 


ตัวบ่งชี้ 5.2
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
 

ตัวบ่งชี้ 5.3
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
 
 
 ตัวบ่งชี้ 5.4
ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์

Go To .